"Zaprawdę powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili." Mt 25, 40-41

Fundacja

1.Celem Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie:

Celem Fundacji jest

 1. działalności placówek misyjnych prowadzonych przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów - Prowincji Krakowskiej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. działalności dobroczynnej, oświatowej, pomocy społecznej, edukacyjnej na terenie krajów-beneficjentów Fundacji.
 3. udzielania pomocy humanitarnej osobom potrzebującym i pokrzywdzonym, zwłaszcza w zakresie likwidacji skutków katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych,
 4. kultu religijnego.

 

2. Cele statutowe Fundacji

 Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizowanie i finansowanie:

 1. gromadzenia oraz przetwarzania informacji dotyczących potrzebujących i udzielanej im pomocy,
 2. stacjonarnych punktów pomocy medycznej w krajach będących beneficjentami Fundacji w szczególności: ambulatoriów, szpitali oraz niestacjonarnych form promocji i ochrony zdrowia,
 3. budowy instalacji wodnych i sanitarnych, w szczególności studni w krajach będących beneficjantami Fundacji,
 4. pomocy żywnościowej oraz punktów dożywiania lub wydawania żywności,
 5. programów wyrównania szans dla osób oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 6. budowy, wyposażenia oraz bieżącej działalności placówek misyjnych na terenie krajów beneficjentów Fundacji,
 7. pobytu misjonarzy na terenie krajów beneficjentów Fundacji, w tym poprzez dostarczanie im środków finansowych lub rzeczowych,
 8. pobytu misjonarzy w Polsce, w celach wypoczynku lub leczenia,
 9. stacjonarnych placówek edukacyjnych i kulturalnych, jak również niestacjonarnych form ochrony tożsamości kulturowej i animacji kulturalnej,
 10. interdyscyplinarnych badań nad krajami będącymi beneficjentami Fundacji,
 11. kampanii informacyjnych oraz imprez kulturalno-oświatowych i sportowych,
 12. działalności wydawniczej,
 13. wolontariatu młodzieżowego i osób dorosłych,
 14. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 15. działań podejmowanych na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
 16. działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 17. działań w celu przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu,
 18. działań na rzecz ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań na rzecz rozwoju demokracji,
 19. działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz ochrony praw dziecka,
 20. działań w celu przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym.
 21. Fundacja może współdziałać z instytucjami rządowymi, samorządowymi, innymi osobami prawnymi, a także osobami fizycznymi, w kraju i za granicą, prowadzącymi lub zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.
 22. W ramach realizacji celów statutowych, Fundacja może inicjować i przystępować do postępowań toczących się przed sądami i organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej, w sposób i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.